Horizontal tabs

Praktikmappe
Skal du i praktik på Garvergården som pædagogstuderende, kan du her læse mere om dit forløb og hvem vi er.

Velkommen som studerende  

til Krisecentret Garvergården

Krisecentret Garvergården er en selvejende institution, som drives i medfør af Lov om social service § 109 og 110. Institutionen har driftsoverenskomst med Københavns kommunes Familie- og arbejdsmarkedsforvaltning. Da institutionen er selvejet har Krisecentret Garvergården sin egen bestyrelse.

Krisecentret Garvergården er fortrinsvis et tilbud til borgere i Københavns kommune. Krisecentret lejer lokalerne af Foreningen Social Boligbyggeri og er beliggende i Dannebrogsgade på Vesterbro.

Garvergården har fungeret som krisecenter siden 1986. Institutionen er et socialpædagogisk døgntilbud, normeret til 32 voksne og deres børn.

Målgruppen defineres som personer i social krise og omfatter, enlige forsørgere med børn, familier med børn, voksne par, unge enlige, som kan karakteriseres som hjemløse.

Garvergården råder over eet-værelses og halvanden værelses lejligheder med eget køkken og bad, samt 2 små lejligheder med thekøkken og eget bad.

Beboerne betaler husleje for at bo her.

 

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den enkeltes beboers, eller families egen definerede problemstillinger. Dette betyder at det pædagogiske arbejde rækker over et bredt spektrum af problematikker. Det kan udover boligmangel være, problemer af økonomisk, social og kulturelt art.

 

Krisecentrets værdigrundlag bygger på en helheds- og udviklingsorienteret pædagogisk indsat. Institutionens målsætning er at arbejde efter princippet om ”hjælp til selvhjælp”, på den måde at beboerne støttes i løsning af egne personlige og sociale problemer, samt støtte til etablering i egen bolig.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, med henblik på at forbedre tilværelsen for den enkelte og familien som helhed. Du kan på vores hjemmeside læse meget mere om vores værdigrundlag, målsætning og metoder i arbejdet, samt læse om vores kerneydelser.

 

Garvergårdens beboere får ved indflytning tildelt en kontaktperson. Efter behov kan der tilknyttes en ekstra kontaktperson eller sparringspartner.

Opholdstiden på krisecentret varierer og kan spænde fra få måneder op til omkring et år. Opholdstiden afhænger af hvornår beboerne får anvist bolig igennem mål og rammekontoret i Københavns kommune, eller i sjældne tilfælde, hvor vi skønner at det er hensigtsmæssigt at vente. Københavns kommunes målsætning er at beboernes opholdstid begrænses til i gennemsnit 3,4 måned.

Ved udflytning tilbydes beboerne en boligrådgiver, til hjælp omkring udflytningen, samt til opstart og etablering af en stabil selvstændig tilværelse i egen bolig. 

 

Personalet i Krisecentret har siden 1986 været organiseret udfra teambuildingtanken, vi er således inddelt i følgende teams :

Ledelsesteamet bestående af :

1 Forstander og 1 Souschef                               

 

Det pædagogiske team :

8 Pædagoger, som er opdelt yderligere i 2 grupper 

 

Praktisk team :

1 Kontorassistent og 1 Driftsfunktionærer

       

Nattevagtteam :

3 nattevagter.

 

Kommunikation og information er vigtige elementer i et godt samarbejde, samtidig er det en af forudsætninger for et kvalitativt pædagogisk arbejde.  Kommunikationen internt på Garvergården foregår på forskellige niveauer, dels gennem mødevirksomhed og skriftligt kommunikation og dels i dialogen og den faglige sparring med hinanden.

Mødevirksomhed :

Teammøde : ca. hver 14.dag for det pædagogiske personale og ledelsen.

Gruppemøder: ca. hver 14.dag

Personalemøde : Ca. 5 gange om året, hvor alle ansatte deltager.

Morgenmøde hver morgen laves en kort koordinering af dagens arbejde.

Det praktiske team, nattevagtsteamet og ledelsesteamet afholder interne møder løbende.

Desuden afholdes bestyrelsesmøder ca. 4 gange om året.

TR (tillidsrep.), AR arbejdsmiljørep.) og ledelse  danner TAL gruppen og afholder møder vedrørende arbejdsmiljø og lignende.

Der er mødepligt på diverse møder.

 

Skriftlig kommunikation sker:

Al Information omkring vores beboere noteres i CSC Social, dels direkte i journaler og dels i vores døgnrapport.

Derudover bruger vi outlook kalender og mail. 

Postbakker/skuffe. Alle medarbejder har en skuffe i receptionen, hvor der bla. lægges post, forskellige trykt materiale, informationer til medarbejdere fra andre kolleger og ledelsen.

 

Supervision :

Det pædagogiske team modtager som samlet gruppe supervision med en ekstern supervisor ca. hver anden måned.

Det pædagogiske team gennemgik i foråret 2000 et uddannelsesforløb i Kollegial supervision.

Formålet var at kvalificere det pædagogiske personale i eget fag og konkret udvikle kollegial supervision som metode i det daglige arbejde. Den kollegiale supervision foregår ad-hos ved behov.

 

Vi håber du får et udbytterigt praktikforløb på Krisecentret Garvergården !

Venlig hilsen

Personalet på Garvergården

Praktikforløbet
Her kan du se en plan for et praktikforløb hos os.

Garvergården kan tilbyde 

Et spændende pædagogisk  miljø med mange udfordringer, i en teamorganiset institution der hele tiden er i proces og udvikling.

 

Som praktikant på Garvergården vil du få mulighed for at få indsigt i, og evt. fordybe dig i forskellige problematikker omkring børn/voksne/indvandrere og flygtninge på et krisecenter, afhængig af de familier der er indskrevet i praktikperioden og dine egne interesseområder.

 

Personalet er faguddannet med supplerende efter- og videreuddannelse, hvilket betyder for dig som praktikant, at du kan hente inspiration og viden fra mange pædagogiske vinkler, da vi favner bredt.

 

Du vil få mulighed for at modtage individuel støtte og kollegial supervision.

 

Vi prioriterer uddannelse af det pædagogiske personale højt, derfor tager vi også opgaven at uddanne kommende kolleger alvorligt.

 

 

 

KØREPLAN FOR PRAKTIKPERIODEN

Uddannelsesaftale underskrives og sendes til seminariet.

Den studerende informes om -og underskriver formularer vedr. tavshedspligt, oplysningspligt, indberetningspligt samt magtanvendelse.

Påbegynde udfyldelse af Praktikperiodens Køreplan (herunder konferencetimer, indkald, 2/3 dels samtale m.v.)

Endelige mødetider aftales.

Den studerende præsenterer og afleverer en foreløbige målformulering til vejlederen.

Introduktion og indføring i brug af praktikmappen.

UGE 1

1. konferencetime afholdes med henblik på at konkretisere målformulering. Målformuleringen udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og vejleder.

Målene skal være fastlagt og indsendt til seminariet senest 2 dage før gruppeindkald på seminariet.(Skriv evt. tidspunktet ind i køreplanen.)

Når målformulering er indsendt til seminariet, sættes den på det kommende teammøde til orientering til det pæd. team.

Den studerende indføres i indskrivning af planlagte arbejdstimer i faktisk skema.

Den studerende instrueres i udfyldelse af månedsopgørelse. Dette gælder både 3 og 6 mdr´s praktikanter (brug evt. EDB vejledning i praktikmappen).

Psykisk arbejdsmiljø gennemgås med vores arbejdsmiljørep.

 

UGE 2 – 3

Den studerende skal have modtaget et ansættelsesbrev

Jørn Thaarup gennemgår  historie og organisation på Garvergården.

 

UGE 4

Der afholdes midtvejsevaluering med seminariet og praktikstedet.

Den studerende orienterer teamet om midtvejsevalueringen på førstkommende teammøde.

 

Skriftlig opgave
Afleveringstidspunktet kan variere. Men typisk skal den afleveres senest 2 uger før praktikforløbets afslutning. 

(Vedr. opgavens indhold se evt. side 8)                                                     

 

UGE 15- 16

Uge 17

Afsluttende evaluering og feedback af målformulering.
Skriftlig vurdering :

Vejleder udformer en skriftlig bedømmelse/vurdering af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte, med udgangspunkt i målformuleringen. (Vedrørende indhold se evt. side 8)

Udtalelsen skal sendes til seminariet senest 1 uge før praktikforløbets ophør.

 

Ca. uge 20 - 23                

Ca. Uge 23 - 24                

 

 

Krav og forventninger til den studerende  

Det er et krav at den studerende formulerer egne mål for praktikken, herunder hvilke forventninger den studerende har både fagligt og personligt.

Overordnet forventes det at den studerende fremtræder nysgerrig, opmærksom, spørgende, reflekterende og er aktiv deltagende i de pædagogiske processer og arbejdsopgaver, samt respekterer og handler udfra Garvergårdens værdigrundlag og målsætning.
Vi forventer at den studerende udvikler faglig og personlig kompetence, med henblik på at finde egen faglig identitet.
Vi forventer at den studerende udviser fleksibilitet, stabilitet og kontinuitet i arbejdet på institutionen.
Vi forventer at den studerende er spørgende i forhold til stedets kultur, værdier og pædagogiske praksis.
Vi forventer at den studerende møder velforberedt til de forskellige møder på institutionen, herunder teammøde, personalemøde, fagkonference, samt ved konferencetimer med vejleder og ved midtvejsevaluering af den studerende.
Vi forventer at den studerende læser udviklingsplanen så tidligt i praktikforløbet som muligt.
Vi forventer at den studerende læser relevant litteratur og andet fagligt materiale, under praktikforløbet.

 

Vejleders opgaver

At afholde formøde med den studerende, samt udlevere diverse materiale. (se ”formøde med den studerende” side 19)

At afsætte tid til den studerende på 1. arbejdsdag

(se evt. side 20  ”1. dag på Garvergården” i              uddannelsesplanen.)

At gennemgå uddannelsesplanen og introducere praktikmappen for den studerende.
Løbende orienterer sig i  køreplanen” for praktikperioden
Udfylde kalender for praktikperioden i forhold til møder m.v.
Vejlede i sagsarbejde.
Er ansvarlig for udarbejdelse af praktikvurdering.
Vejlede i forhold til rapportskrivning, hvis den studerende har behov for dette.
Uddelegere stadig større pædagogiske opgaver og ansvar, svarende til hvad den studerende honorerer og hvor i studieforløbet den studerende er.
Deltage aktivt og motiverende i forhold til de mål den studerende har beskrevet i målformuleringen.
Indføre den studerende i kollegial supervision
Ansvarlig for midtvejsevalueringens gennemførelse.
Være støttende i den studerendes processer.
Er ansvarlig for afholdelse af konferencetimer, herunder at følge op på den studerendes målformulering.
Være behjælpelig med henvisning til relevant litteratur og andet fagligt materiale, som understøtter den studerendes interesseområder.

 

Formøde med den studerende !!

Der afsættes ca. 1-1½ time til at afholde formøde med den nye praktikant.

Følgende udleveres :

”Velkommen til Krisecentret Garvergården”.                                      ___

”Bestemmelser vedr. praktikanter” og ”bestemmelser vedr.  

enten øvelsespraktikanter eller lønnede praktikanter.  

Mødetidspunkt for 1. arbejdsdag aftales, samt mødetider

for minimum de første 14. dage.  

 

Det meddeles at Garvergården forventer, at den studerende  medbringer den foreløbig målformulering, som er udarbejdet på seminariet, ved 1. mødedag.  

 

Kort rundvisning og præsentation af tilstedeværende kolleger. 

 

Den studerendes fulde navn samt cpr.nr. oplyses så der kan rekvireres en kode til computere.   

 

1. arbejdsdag på Garvergården...  

Nøgler udleveres.                           

Personlig skuffe/hylde og postbakke præsenteres. 

 

Lønnede praktikanter afleverer skattekort.

 

Adresse og telefonnummer noteres og gøres

tilgængelig for hele huset. 

 

Der gives en grundigere rundvisning i huset og kælderen

 

Præsentation af Garvergårdens praktikmappe, med

instruktion om hvordan mappen kan bruges. 

 

”Regler og praktiske” ting gennemgås med den

studerende. 

 

Der laves aftale om 1.konferencetime i uge 2-3.  

 

”Køreplanen” tages i brug. 

 

Alarmering gennemgås (se afsnit 2)  

 

 

 

 

 

 

(Stregerne ude til højre kan bruges til afkrydsning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISECENTRET GARVERGÅRDEN

 

 

 

 

 

 

Undertegnede som er ansat ved Krisecentret Garvergården bekræfter herved at have læst og forstået Socialministeriets bekendtgørelse nr. 620 af 21. juni 2001 (bekendtgørelse om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer.

 

Jeg er gjort bekendt med, at jeg har tavshedspligt vedrørende alle forhold, der omfattes

af:

lov om tjenestemænd, paragraf 10.2.

Borgerlig straffelov paragraf 152 og paragraf 264, hvortil Serviceloven henviser.

Tavshedspligten omfatter herefter:

 

                      de forhold som den ansatte i medfør af sin stilling bliver bekendt med

                      og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver

                      ham foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med hans udtræden af

                      tjenesten.

                      Tavshedspligten gælder for alle ansatte og overtrædelse kan straffes med

                      bøde, hæfte eller fængsel.

 

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

Navn:

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[EDB Politik]  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     December 2001

Teknologi i forbindelse med socialpædagogisk arbejde er en væsentlig faktor i udnyttelsen af de eksisterende resurser. Det tilstræbes at alle medarbejdere er i stand til at anvende EDB som led i de arbejdsfunktioner som ansættelsen medfører.

 

Alle medarbejdere skal, afhængig af funktioner, have tilbudt kurser i relevant brug af EDB teknologi. Indgår som et alment tilgængeligt kursusemne.

 

Krisecentret Garvergården har anskaffet EDB netværk og PC arbejdsstationer til brug for kommunikation, information og rationel arbejdsudførelse.

 

Krisecentret har nedsat et teknologiudvalg som har det daglige ansvar for planlægning og anvendelse af EDB.

 

Vi råder over 15 arbejdsstationer i netværket og 1 separat til beboerne med Internetadgang, som er placeret i gangen ud fra kontor 2, desuden råder Børnelandet over en PC til spil o.l..

De 15 arbejdsstationer i netværket er koblet til intranet (KK) og Internet og heraf er 4 PC´ere koblet til KK edb-central (KØR m.v.), hvilket gør det muligt at bogføre og indberette løn m.v.

Endvidere har alle pc´ere i netværket E-mail adresser for primærbrugerne.

 

Brug af Internet må KUN finde sted i forhold til relevante faglige forhold. Underholdning og lignende henvises til privatsfæren. Der må IKKE downloades musikprogrammer og lignende.

 

Det indskærpes at det ikke er tilladt at anvende andre programmer i netværket, end de autoriserede programmer (tilladelse kan kun gives af teknologiudvalget, som består af: Jørn og Anni). Det er således ikke tilladt at medbringe eller låne eller isætte andre disketter/CD´er, end de af teknologiudvalget godkendte emner. Enhver tvivl skal forelægges udvalget. Det er at betragte som tjenesteforsømmelse at overtræde disse regelsæt.

 

Beboere og andre ikke ansatte, må under ingen omstændigheder have adgang til netværket.

Det er enhver ansats pligt at sørge for at uvedkommendes adgang til netværket i Krisecentret Garvergården bliver håndhævet. Der skal låses til ubenyttede lokaler og anvendes koder, når dette er påkrævet.

 

Jeg erklærer mig indforstået med ovenstående.   (dato, navn og underskrift).

(Kilde : Personalehåndbogen)

Bestemmelser for praktikken
Ud over bestemmelser og vedtægter for praktikken er her tilføjet, hvad vi særligt for Garvergården forventer

BESTEMMELSER OG VEDTÆGTER VEDR. PRAKTIKANTER    

Generelt :

Hvad siger lov, bekendtgørelse og overenskomstaftalerne om   praktikken i pædagoguddannelsen ?

Der er nogle specifikke krav til praktikforløbene i pædagog-uddannelsen. Dette er et ”sammenkog” af disse krav hentet fra :

Bekendtgørelsen om uddannelsen af pædagoger

Bestemmelser vedrørende praktik
Praktikhåndbogen
Lov om uddannelsen af pædagoger

 

Indhold :

Praktikkens formål

Timeantal, antal uger og indkald
Praktikkens læringsmæssige hovedelementer
Perspektiver i de forskellige praktikperioder.
Udvikling af kompetence på det personlige og faglige plan
Dagbog
Målformulering (mål og krav)
2/3 dels samtale (mål og indhold)
Praktikudtalelse (hvad skal der vurderes på og hvad skal den indeholde?)
Praktikopgave (krav og indhold)
Konferencetimer

 

Formål :

Ifølge § 1 i seminariets bekendtgørelsen har Praktikken til formål at :

-”den studerende skal gennem uddannelsen erhverve sig viden, indsigt og kompetencer til som pædagog at varetage de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet indenfor et bredt arbejdsfelt, samt erhverve sig et grundlag for videreuddannelse.”

 

Den studerendes pligtige timetal på praktikstedet er :

                 1. praktikperiode  – gennemsnitlig 6 timer pr. dag i 47 dage.

                 I praktikforløbet er der 5 studiedage på seminariet = 10 uger og 2 dage.

 

                 2. og 3. praktik  - gennemsnitlig 32,5 timer om ugen i 6 mdr.

                      I praktikforløbet er der 10 studiedage på seminariet.

                 (I månedsopgørelse registreres 30 timer pr. uge også på studiedage)

                 3. praktikperiode kaldes også for specialiseringspraktikken.                                                                                                                      

 

I praktikperioden indkalder seminariet de studerende til undervisning (studiedage), med det formål at supplere uddannelsen på praktikstedet. Det betyder at praktikstedet, i modsætning til tidligere, ikke længere er ansvarlig for nogen form for teoretisk undervisning. (§ 7. stk. 7). (x)

 

Der skal være stigende forventninger til den studerendes formåen i forhold til opfyldelse af praktikkens formål i uddannelsens 3 praktikperioder. Praktikkens hovedelementer er :

Deltagelse og involvering.
Bearbejdning af viden og erfaringer
Løsnings- og handlestrategier.
Analyse og reflektion.
Generalisering og sammenfatning.                      

(kilde :Bestemmelser vedr. praktik)

   

Praktikken skal åbne for et læringsperspektiv, der sætter fokus på aktive læreprocesser, projekter, temaer, kommunikation, refleksion, evaluering, feedback, visioner og eksperimenteren. Læringsproccesen bør som hovedvægt indeholder uddannnelse og udvikling af 2 kompetencer det personlige og faglige.

Under disse kompetencer udfoldes flere perspektiver som : relations-, kommunikations- og reflektionsperspektiv. Disse kompetencer og perspektiver bør vægtes i et udviklingssyn over de 3 praktikperioder, men bør være tilstede i alle perioder.

 

Øvelsespraktik – Relationsperspektiv

Eks. Opmærksomhed på egne evner til at udøve pædagogisk virksomhed og at indgå i og forstå samspillet i institutionelle rammer med, børn, unge og voksne.

 

1. Lønnet praktik - Kommunikationsperspektiv

Eks. Evner til styring af pædagogisk virksomhed og personligt udtryk og handlemønstre i samspil med kolleger og børn, unge og voksne.

 

2. Lønnet praktik – Refleksionsperspektiv

Eks. Sammentænkning og analyse af faglig og personlig kompetente handlinger på den uddannedes niveau.

Den studerende skal med ovennævnte opnå kompetence og indsigt i arbejdet med :

De pædagogiske opgaver.
De målsætninger for det pædagogiske arbejde, der findes på institutionen.
Det pædagogiske personales praksis, det vil i bred forstand sige i forhold til mål, planer, aktiviteter, midler og metoder.

Den studerende skal sætte ovennævnte i forhold til :

Egne tolkninger, holdninger og vurderinger
Egen prioritering og beslutningstagen.

Dagbog

Det er et krav fra seminariet at den studerede i praktikperioden skal skrive dagbog. Notaterne kan anvendes til refleksion, formidling og evaluering over den pædagogiske hverdag. Dagbogen kan blive et nyttigt redskab, i forhold til den studerendes læring og udvikling på praktikstedet. Desuden kan den være en hjælp i forhold til opgaveskrivning. Praktikinstitutionen har ikke krav på, at få indsigt i dagbogens indhold, det er udelukkende den studerendes private arbejdsredskab.

 

Målformulering :

Praktikstedet fastlægger ved periodens begyndelse, i samarbejde med seminariet og den studerende målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden. Målene skal ligge inden for rammerne af de regler om praktikken, der er fastsat i bekendtgørelsen og studieordningen. (§7.stk.5)

I praktikforberedelsen på seminariet, indgår orientering om praktikken, dens mål og indhold. Forud for praktikstarten udarbejder den studerende i praktikforberedelsesperioden på seminariet, en foreløbig målformulering, indeholdende faglige, personlige og vidensmæssige forventninger til den kommende praktik. Det betyder i princippet at vi som praktikinstitution, kan kræve at den studerende medbringer en foreløbig målformulering ved praktikkens start.

 

Målformuleringen er en form for samarbejdskontrakt, der danner bro mellem institutionens forventninger og den studerendes mål. I princippet kan den studerende ikke underkendes for forhold, der ikke er noteret/beskrevet i målformuleringen.

 

2/3 dels samtale :

Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholder praktikstedet et møde med seminariet og den studerende. Mødets formål er at give en mundtlig vurdering og tilkendegivelse af, om praktikvejleder mener den studerende kan forventes at nå de fastsatte mål. (§7.stk.6)

 

Praktikvurdering

Ved slutningen af praktikperioden udarbejdes en skriflig bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden, i forhold til fastslagte mål i målformuleringen.

Praktikstedet skal i den forbindelse afholde en samtale med den studerende, hvor praktikvurderingen præsenteres.

 

Samtalen bør overordnet indeholde :

En vurdering af den studerendes faglige udbytte i relation til målene for praktikken.
En vurdering af den studerendes samarbejde med praktikstedets personale og brugere.
En opgørelse over den studerendes samlede fraværsdage.

 

Praktikvurderingen skal indholde :

En vurdering af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikken, i forhold til praktikkens formål er, som tidligere nævnt :

 

At den studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde .
At den studerende gennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring tilegner sig forudsætninger for kvalificeret løsning af pædagogiske opgaver.

(§7 i bekendtgørelsen)

 

Det vil altså sige at dét, der bedømmes og beskrives er den studerendes indsats og udbytte med hensyn til :

Deltagelse i det pædagogiske arbejde og evnen til samarbejde,
Dygtighed til indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring,

samt måder at forholde sig til det pædagogiske arbejde på.

Vurdering af om de fastlagte mål i målformuleringen er nået.
Om krisecentrets mål for praktikken er nået.
I konklusionen skal det tydeligt fremgå at praktikken er godkendt./ikke godkendt.

 

I vurderingen må tages hensyn til den studerendes studiemæssige forudsætninger.

 

Er der betænkeligheder i forhold til en godkendelse af praktikanten, skal det ligeledes fremgå i konklusionen. Seminariet indkalder i så fald til et praktikvurderingsmøde. Formålet med mødet er at afklare om den studerende har nået sine mål i målformuleringen. Afslutningsvis konkludere praktikinstitutionen og seminariets lærer om praktikken kan godkendes, eller ej.  Hvis der ikke kan opnås enighed, træffer rektor en afgørelse på baggrund af en skriftlig udtalelser fra de involverede parter i samtalen.

 

Den studerende skal desuden afleverer en skriftlig vurdering, af sig selv, som praktikant til seminariet.

 

Praktikrapport:

Ved afslutning af et praktikforløb udarbejdes en skriftlig praktikrapport. Formålet med opgaven er, at bearbejde og evaluere praktikforløbet.

Rapporten skal tage udgangspunkt i :

Praksis.
Et pædagogisk forløb.
En kreativ og/eller musisk aktivitet.

 

Rapporten skal indeholde :

 

En problemstilling, der tager udgangspunkt i relationer mellem barn/barn eller pædagog/barn/bruger.
Problemstillingen underbygges teoretisk og belyses og analyseres.
Pædagogiske løsningsforslag.

 

Praktikinstitutionen har ikke lovmæssigt krav på at se den færdige rapport, men det ser vi selvfølgelig gerne og opfordrer til at der foregår en refleksion af opgaven i samarbejde med den praktikansvarlige.

Det skal fremgå på forsiden af rapporten om den må være tilgængelig for andre. Hvis det ikke fremgår på forsiden er det op til Krisecentret og sikre at den ikke er tilgængelig for andre.

 

Konferencetimer :

Kan udover det løbende arbejde med målformulering, indeholde :

Arbejdsform og organisation.
Pædagogiske diskussioner og problemstillinger.
Relation, kommunikation og refleksion.
Fysiske og psykiske miljø.
Beboere, herunder børn.
Personale.
Samarbejdspartnere.
Økonomi og administration.
Samfundsmæssige forhold.

 

Du kan yderligere orienterer dig under faneblad 8, hvor du finder praktikhåndbog, studieordning og bekendtgørelse. God læselyst !!!!

 

Refleksion over egen læreproces :

 

Med henvisning til tidligere beskrivelse af læreproces kan følgende spørgsmål muligvis være til hjælp, for den studerende :

 

Hvordan har jeg det lige nu med at være studerende på Krisecentret Garvergården?

 

Hvordan lærer jeg bedst?

 

Hvilke faktorer har jeg oplevet som udviklende i forhold til min personlige læreproces?

 

Hvilke faktorer har jeg oplevet som begrænsende?

 

Er der noget jeg selv kan gøre for at ændre situationen?

 

Er der forslag jeg kan stille min praktiklærer eller andre kolleger på arbejdspladsen, for at ændre situationen? Noget jeg har brug for andres hjælp til?

 

I læreprocessen kan det endvidere være nyttigt at klargøre sig:

hvad er mine ressourcer

hvad har jeg af udviklingsønsker / mål i relation til egen handlekompetence (fagligt, socialt og personligt)
hvad er mine arbejdspunkter for at nå disse mål?
hvad har jeg af defensive rutiner, når det bliver svært for mig?

 

Bestemmelser for Øvelsespraktikanter 

 

Øvelsespraktikken adskiller sig på nogle områder fra de 2 lønnede praktikperioder.

 

Som øvelsespraktikant :

 

Er man ikke i et ansættelsesforhold, da man modtager SU under praktikforløbet.
Er man ikke omfattet af overenskomsten, og derfor ikke omfattet af arbejdstidsreglerne eller ferielovens bestemmelser.
Er man omfattet af Arbejdsmiljøloven og Arbejdsskadeforsikringsloven.
Den studerende indgår ikke i institutionens normering, og bør derfor ikke opfattes som arbejdskraft, der indgår i vagtplanerne – på lige fod med det øvrige personale.
Den studerende følger så vidt muligt vejlederens vagtskema, så der opnås indblik i de forskellige vagtfunktioner på henholdsvis dag/ aften og weekend vagter.
Arbejdstiden er skemalagt til 30 timer pr. uge. Arbejdstiden udregnes time for time. Det betyder at aften- og weekendvagter normalt ikke udløser afspadseringstimer og arbejdstidsbestemte tillæg.
Der skal ikke indtjenes timer til teori indkald.

 

Særligt for Garvergården :

Selvom den studerende ikke er berettiget til afspadseringstimer, har Garvergården dog besluttet, at øvelsespraktikanter får afspadsering for søndagsvagter.

Der skal udfyldes månedsopgørelse for at holde regnskab med timerne. (vejledning til udfyldelse af månedsopgørelse findes under faneblad 6 ”tastning af timer”)

 

Vedr. målformulering og evaluering af den studerende:

Den studerende orienterer om sin målformulering på teammøde. Der kan stilles forståelsesspørgsmål, men der foregår ingen vejledning på teammødet.

Når midtvejsevalueringen med seminarielærer, vejleder og den studerende er foregået, orienterer den studerende om forløbet på førstkommende teammøde. Det er ligeledes tilladt at stille forståelsesspørgsmål.
Afsluttende feedback. Den studerende modtager en afsluttende feedback ud fra NLP-sandwich-modellen (se afsnit 4) Det er en del af praktikaftalen, at der skal modtages feedback, og således ikke frivilligt for den studerende. Denne feedback foregår i en mindre gruppe, som udgør en mindre del af det pædagogiske team. Feedbacken gives den første halve time af et teammøde, hvor dette i forvejen er skrevet på dagsordenen. Pædagogisk team deltager ikke i feedbacken, men tilslutter sig efterfølgende resten af mødet fra kl. 13.30.

 

Bestemmelser for 1 + 2. lønnet praktikperiode.                                                  

Som lønnet praktikant :

Er i praktik i 26 uger og skal i alt have 780 timer.

Har 2 ugers teori indkald på seminariet, så reelt er der 24 uger til at optjene de 780 timer.
Den studerende skemalægger gennemsnitligt 32 ½ time.
Har 780 timer som er inklusive timer, hvor praktikanter er fraværende på grund af sygdom, helligdage og ferie. Hvis der på forhånd ikke er fastlagt arbejdstid for den pågældende dag, tæller dagen som 6 arbejdstimer.
Får ingen tillæg for at arbejde aften/nat/weekender eller helligdage, men optjener ret til afspadsering.
Optjener afspadseringstimer i tidsrummet kl. 17 – 06. For hver 37 timers arbejde i dette tidsrum får praktikanten 3 timers afspadsering.
Alle timer der omfatter søndage eller helligdage tæller 1,5 time. Det betyder, at en 8 timers søndagsvagt udløser 4 timers afspadsering.
Har man mange timer på de skæve tidspunkter (aften/ nat/ og søndag- og helligdage) skal timerne til afspadsering regnes i vagtskemaet og afholdes som hele fridage.
Den studerende følger arbejdstidsregler, der er gældende for de uddannede pædagoger på Garvergården.
Den studerende er omfattet af ferielovens og ferieaftalens bestemmelser. Det betyder at den studerende har ret til at holde ferie i praktikperioden, på ligefod med det øvrige personale.
Hvis praktikanten ønsker at afholde ferie i praktikperioden skal praktikanten ikke arbejde timerne ind på et andet tidspunkt.
Den studerende har ikke ret til løn under ferie. Praktikanten kan naturligvis bruge feriepenge fra tidligere arbejdssteder.
Der optjenes feriepenge i praktikperioden.
Er omfattet af Arbejdsmiljøloven og Arbejdsskadeforsikrings-loven.

 

Særligt for Garvergården  :

Den studerende er ikke alene på vagt, før praktikanten føler sig rustet til det og/eller Krisecentret vurderer at det er i orden.

Den studerende følger arbejdstidsregler, der er gældende for de uddannede pædagoger på Garvergården.
Det er vigtigt, at praktikanten allerede ved praktikperiodens start fremlægger eventuelle ønsker for ferie i praktikperioden. Det er ikke sikkert, Krisecentret kan imødekomme ferieønsker, hvilket gælder både for praktikanter og øvrigt personale.
Den studerende udfylder Måneds opgørelse. (vejledning findes under faneblad 6 ”tastning af timer”)

 

Vedr. målformulering og evaluering af den studerende :

Den studerende orienterer om sin målformulering på teammøde. Der kan stilles forståelsesspørgsmål, men der foregår ingen vejledning på teammødet.

Når midtvejsevalueringen med seminarielærer, vejleder og den studerende er foregået, orienterer den studerende om forløbet på førstkommende teammøde. Det er ligeledes tilladt at stille forståelsesspørgsmål.
Afsluttende evaluering : den studerende modtager en afsluttende feedback fra det pædagogiske team ud fra NLP sandwich-modellen. Feedback gives med udgangspunkt i den studerendes målformulering. Feedbacken gives af en gruppe på 3-4 deltagere incl. vejleder. Vejleder deltager dog ikke direkte i feedback-processen, men fungerer mere som referent og bisidder.

Gruppen nedsættes i samarbejde mellem den studerende og vejleder, med udgangspunkt i at der har været et samarbejde mellem vedkommende og den studerende.